Sâm Dây (Hồng Đảng Sâm)

SÂM DÂY (HỒNG ĐẢNG SÂM). Sâm dây được lấy từ Kontum. Tác dụng của sâm dây: Sâm có tác dụng tăng sức. Thực nghiệm cho thấy sâm Komtum ...

Sản phẩm mới